Multimedia Đọc Báo in

Thông báo thời gian thi, tài liệu tham khảo Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 2021

11:15, 01/12/2022

Ngày 29/11, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2021 ban hành Kế hoạch số 01-KH/HĐTNN về việc “Tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021".

Theo kế hoạch, kỳ thi tổ chức trong 2 ngày 17 và 18/12/2022. Các thí sinh sẽ thi kiến thức chung; ngoại ngữ; chuyên môn, nghiệp vụ và nghiệp vụ chuyên ngành; trong đó, môn kiến thức chung và ngoại ngữ thi trắc nghiệm tại Phòng máy vi tính Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh (số 1A đường Lê Hồng Phong, TP. Buôn Ma Thuột); các môn thi khác thi viết, tại địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy (số 14 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột).

1
 Kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2018. (Ảnh minh họa)

Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2021 không tổ chức ôn tập cho các thí sinh dự thi, thí sinh tự ôn thi theo các nội dung tham khảo sau: 

-Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

-Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019;

-Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 14/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”;

-Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

-Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”;

-Quyết định số 04-QĐ/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy”;

-Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII; 

-Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ “Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức”;

-Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ “Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức”;

-Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 của Chính phủ “Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức”;

-Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ “Quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức”;

-Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng về hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

-Quy định số 46-QĐ/TW, ngày 3/12/2021 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy”.

-Ôn tập trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

-Ngoài các văn bản, nội dung tham khảo nêu trên, thí sinh ôn tập thêm các nội dung về MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Nhà nước, pháp quyền và các nội dung khác có liên quan.

Thí sinh có thể tham khảo bộ câu hỏi trắc nghiệm và các chuyên đề theo đường link:

Nội dung thi môn tiếng Anh:

https://drive.google.com/file/d/1kAPC9S457roTmRMbAYf-_Q2i2kvFEZgO/view?usp=share_link

Nội dung môn kiến thức chung:

https://drive.google.com/file/d/1_AZfZjhtJJK_e19wVT6b_h8vpyWT_l43/view?usp=share_link

Nội dung chuyen đề 1:

https://drive.google.com/file/d/1ZojkJCmR_4UxWiSWhycPKwYi-Ogtvly3/view?usp=share_link

Nội dung chuyên đề 2:

https://drive.google.com/file/d/12KzhMdteahNlQszhSl2IgI-Gj7dGlvk_/view?usp=share_link

Nội dung chuyên đề 3:

https://drive.google.com/file/d/15sqoa3HsYnvD4uwAaipqWj1fPcy7y5FH/view?usp=share_link

Nội dung chuyên đề 4:

https://drive.google.com/file/d/1R14nKbqjXu7p784is1KADWi0-zoTsL4S/view?usp=share_link

Nội dung chuyên đề 5:

https://drive.google.com/file/d/167C1gOp4ozhUc9Z-YATZ6sv0GffwBTn0/view?usp=share_link

Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2021 tỉnh Đắk Lắk


Ý kiến bạn đọc