Multimedia Đọc Báo in
Phát huy vai trò của quần chúng trong bảo vệ an ninh trật tự
21:19, 01/08/2023

Công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự đang được Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đẩy mạnh nhằm góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ Tổ quốc.