Multimedia Đọc Báo in

Huyện Buôn Đôn: Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19

18:57, 03/09/2021

Ngày 2-9, UBND huyện Buôn Đôn đã ban hành Quyết định số 3248/QĐ-UBND, về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Buôn Đôn (gọi tắt là Trung tâm Chỉ huy).

Thành viên Trung tâm Chỉ huy gồm có: Chủ tịch UBND huyện ông Vũ Hồng Nhật - Chỉ huy trưởng; các Phó Chỉ huy: các Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Công an huyện, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện và 28 thành viên là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện. 

Nhiệm vụ của Trung tâm Chỉ huy là trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Buôn Đôn.

Lãnh đạo huyện Buôn Đôn thăm chốt tự quản "bảo vệ vùng xanh" xã Ea Nuôl.

Ngoài ra, 7/7 xã của huyện Buôn Đôn cũng đã thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 và xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm Chỉ huy cấp xã nhằm tham mưu, giúp UBND xã triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xảy ra trên địa bàn xã; đồng thời triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên và quy định của pháp luật hiện hành.

Trung tâm Chỉ huy cấp xã hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách về những hoạt động liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 gây ra trên địa bàn xã. 

Hoàng Ân

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic)17 nhiệm vụ cụ thể tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh; trong đó nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể.