Multimedia Đọc Báo in

Nêu cao truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết dân tộc

08:03, 01/09/2014
Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, không khí hào hùng rạo rực của những ngày mùa thu lịch sử năm ấy lại ùa về trong lòng mỗi người dân Việt Nam chúng ta.
 
Bởi thắng lợi của cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đập tan chế độ thực dân, đế quốc hàng trăm năm, chế độ phong kiến hàng nghìn năm, lập nên nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập tự do và dân chủ. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh của mình. Những bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng Tháng Tám là tiền đề để toàn quân, toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ anh dũng suốt 30 năm, lập nên những chiến công hiển hách chiến thắng các thế lực ngoại xâm hùng mạnh nhất, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa.

 Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 thôi thúc toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta nêu cao truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực trong nước và hợp tác quốc tế, năng động sáng tạo tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp chính sách mà Chính phủ đã đề ra; kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; tái cơ cấu đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại, đẩy mạnh phát triển sản xuất và mở rộng thị trường xuất khẩu, khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện có hiệu quả các chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo… Cùng với việc phát triển kinh tế, xã hội, chúng ta luôn đề cao tinh thần cảnh giác, bày tỏ quyết tâm đồng thuận về chủ trương, biện pháp đấu tranh của Đảng và Nhà nước ta kiên quyết bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Dak Lak tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Đặc biệt năm nay vừa tròn 45 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, các tổ chức chính trị xã hội… ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của Bác Hồ kính yêu trước lúc đi xa. Từ đó ra sức đồng lòng khắc phục sửa chữa những tồn tại hạn chế, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy, chương trình hành động của mỗi địa phương đơn vị trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2014.

Dak Lak 


Ý kiến bạn đọc