Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo trong tình hình mới

08:53, 13/01/2016

Trong những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng và chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các ngành liên quan, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các cấp, các ngành trong tỉnh đã thường xuyên chú trọng tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và đồng đào có đạo; tích cực vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời đẹp đạo”, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư… Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo luôn bám sát diễn biến tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Các ngành, địa phương đã tham mưu UBND các cấp đề ra nhiều chủ trương, kế hoạch, giải pháp về công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo và giải quyết các nhu cầu tôn giáo bảo đảm đúng chính sách, pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; phối hợp vận động, đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động tôn giáo trái pháp luật; tổ chức thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn chính quyền các địa phương thực hiện đúng chính sách pháp luật về tôn giáo.

Một con đường bê tông do người dân Giáo xứ Kim Phát (xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin) đóng góp xây dựng. Ảnh: Hải Như
Một con đường bê tông do người dân Giáo xứ Kim Phát (xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin) đóng góp xây dựng. Ảnh: Hải Như

Đến nay, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về công tác tôn giáo, số lượng các tôn giáo trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển về tổ chức cũng như tín đồ; cơ cấu tổ chức thường xuyên được kiện toàn; địa bàn, phạm vi hoạt động được mở rộng ở hầu hết các địa bàn trong tỉnh. Các ngành chức năng đã phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương tổ chức 637 đợt phát động quần chúng với hơn 235.800 lượt người tham dự tại 315 thôn, buôn của 108 xã, phường, thị trấn thuộc 15 huyện, thị xã, thành phố; tập trung các địa bàn trọng điểm, phức tạp về tình hình dân tộc, tôn giáo. Xu hướng đối thoại hợp tác giữa các tôn giáo với chính quyền ngày càng được củng cố, tăng cường; sinh hoạt tôn giáo cơ bản diễn ra thuần túy, tuân thủ pháp luật, giáo hội các tôn giáo thường xuyên phối hợp hướng dẫn, vận động các chức sắc, tín đồ thực hiện phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Việc sinh hoạt tôn giáo ngày càng đi vào nền nếp. Công tác quản lý tổ chức tôn giáo được tạo thuận lợi hơn so với  trước đây; hoạt động truyền đạo trái phép trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chấn chỉnh, đưa sinh hoạt tôn giáo thuần tuý chính đáng ở một số buôn làng đi vào nền nếp, phù hợp với pháp luật, đáp ứng nguyện vọng của quần chúng tín đồ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng khích lệ như trên thì công tác tôn giáo nói chung và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo nói riêng trên địa bàn tỉnh cũng còn một số hạn chế như: việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cấp uỷ, chính quyền có lúc, có nơi buông lỏng quản lý, thiếu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ dẫn đến phát sinh các vụ, việc tôn giáo phức tạp. Tình trạng xây dựng cơ sở thờ tự trái phép còn xảy ra; đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo cấp huyện và cơ sở còn nhiều hạn chế, chưa quan tâm giải quyết một cách hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về những nhu cầu chính đáng trong sinh hoạt tôn giáo. Công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo chưa có chiều sâu, chưa mang tính thuyết phục cao; chưa xây dựng được nhiều cơ sở, cốt cán trong quần chúng tín đồ; nhiều thôn, buôn vùng tôn giáo chưa có tổ chức đảng, đoàn thể; công tác phát triển đảng viên người có đạo còn chậm và gặp nhiều khó khăn...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tôn giáo trong thời gian tới, thiết nghĩ các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở cần đổi mới nội dung, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng nhân dân, nhất là đội ngũ chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo hiểu và nhận thức đúng đắn chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về chính sách tôn giáo, dân tộc; chủ động đấu tranh làm thất bại những âm mưu, luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch bên ngoài đối với tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo ở nước ta. Tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình thường; xem xét giải quyết kịp thời những nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng chính đáng của nhân dân theo đúng các quy định của pháp luật; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm những hoạt động tôn giáo trái phép. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên cơ sở chính sách, pháp luật Nhà nước; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và sử dụng cán bộ làm công tác tôn giáo, trong đó chú trọng đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số tại chỗ để bố trí làm công tác tôn giáo các cấp. Tích cực xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cốt cán ở cơ sở trong vùng tôn giáo. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần nhân dân, nhất là ở vùng xa, vùng sâu, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo; ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực, khuyến khích những mặt tích cực trong hoạt động tôn giáo.

         Nguyễn Phú Lập


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.