Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư Kuin bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

18:00, 15/12/2020
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cư Kuin vừa tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. 
 
Tham gia lớp bồi dưỡng có 57 đồng chí là đảng viên mới kết nạp của 13 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện.
 
th
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cư Kuin Nguyễn Thị Thúy Liễu trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho học viên
 
Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó có 37% đạt lại giỏi, 63% đạt loại khá.
 
Hồng Chuyên

Ý kiến bạn đọc