Multimedia Đọc Báo in
Các giải pháp để phát triển bền vững hợp tác xã nông nghiệp
18:19, 27/04/2019

Các hợp tác xã nông nghiệp đang dần khẳng định vai trò của mình trong phát triển kinh tế tập thể. Tuy nhiên, trong thực tế các hợp tác xã này vẫn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức. Cần có biện pháp gì để hợp tác xã phát triển toàn diện, bền vững? Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã có những hỗ trợ cụ thể ra sao?