Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ xã, phường, thị trấn

16:18, 25/10/2021

Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 303-QĐ/TU, ngày 27-7-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (viết tắt là Đề án 303), công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Đến nay, toàn tỉnh có 62 đơn vị đã biên soạn và xuất bản, đạt 67,3% so với kế hoạch của Đề án 303 (Đề án 303 xác định mục tiêu đến năm 2025 có 50% xã, phường, thị trấn biên soạn và xuất bản lịch sử đảng bộ).

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 303, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Kết luận số 446-KL/TU ngày 18-10-2021, đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18-1-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 9-7-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Đề án 303 về nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ xã, phường, thị trấn; Quy định số 263-QĐ/TU, ngày 19-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Quy trình thẩm định các công trình lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh”. 

th
Lễ công bố phát hành cuốn lịch sử Đảng bộ xã Ea Kao giai đoạn 1975-2015 (ảnh minh họa)

Các cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực sự coi trọng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác lịch sử Đảng.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án 303, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là các công trình đang triển khai biên soạn, bảo đảm chặt chẽ quy trình sưu tầm nghiên cứu, biên soạn, thẩm định, xuất bản, nâng cao hơn nữa chất lượng các ấn phẩm lịch sử theo hướng chú trọng tổng kết kinh nghiệm thực tiễn qua các thời kỳ cách mạng, có sự phân tích lịch sử, phản ánh khách quan, khoa học những thành tựu, đóng góp của đảng bộ và nhân dân địa phương với phong trào cách mạng chung của huyện, tỉnh và đất nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu Huyện ủy Lắk chỉ đạo xã Đắk Phơi hoàn thành biên soạn lịch sử đảng bộ; Huyện ủy Ea Súp chỉ đạo 2 xã biên giới Ea Rvê, Ia Lốp triển khai sưu tầm, tổng hợp, hệ thống hóa tư liệu lịch sử, tiến hành biên soạn khi đủ điều kiện.

Các huyện ủy, thị ủy quan tâm đầu tư kinh phí cho công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử xã, phường, thị trấn; kiện toàn đội ngũ cán bộ nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ các cấp, đảm bảo số lượng và chất lượng. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng.

Đẩy mạnh sưu tầm, khai thác, bổ sung tư liệu lịch sử Đảng. Làm tốt công tác lưu trữ, bảo quản tư liệu lịch sử Đảng theo Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 25-11-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác lập hồ sơ, nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ quản lý”.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ địa phương tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; hình thức tuyên truyền cần phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng.

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc