Multimedia Đọc Báo in

Chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027

15:26, 25/10/2021

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 18-10-2021 về việc lãnh đạo Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên; chỉ đạo ban chấp hành đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội. 

Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới trên cơ sở dự báo sát, đúng tình hình, bám sát các chủ trương, chính sách về công tác thanh niên, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và định hướng của Ban Chấp hành Đoàn cấp trên…

th

Huyện Cư Kuin tuyên dương đoàn viên ưu tú và đảng viên trẻ tiêu biểu (ảnh minh họa)

Các cấp ủy đảng lãnh đạo chuẩn bị tốt công tác nhân sự cơ quan lãnh đạo các cấp của đoàn; tập trung chỉ đạo việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành đoàn khóa mới theo hướng mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của tập thể ban chấp hành, cán bộ và đoàn viên thanh niên. 

Ban thường vụ cấp ủy cùng cấp phối hợp với đoàn cấp trên lãnh đạo việc chuẩn bị nhân sự tham gia ban chấp hành đoàn khóa mới bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đúng nguyên tắc, quy trình theo các quy định của Đảng, Nhà nước, Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có sự kế thừa và phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong thời kỳ mới, đặc biệt lưu ý các đơn vị thực hiện đại hội điểm và bầu cử trực tiếp đối với chức danh bí thư tại đại hội đoàn các cấp.

Nhân sự Ban Chấp hành đoàn các cấp phải bảo đảm các tiêu chuẩn được quy định tại Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 8-2-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành “Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; Quy định số 403-QĐ/TU, ngày 9-9-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiêu chuẩn chức danh cán bộ”. 

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện tốt việc bố trí, sắp xếp công tác cho cán bộ đoàn đã lớn tuổi, không đủ điều kiện tái cử nhiệm kỳ mới theo quy định; đảm bảo vị trí việc làm phù hợp, tương xứng với chức danh cán bộ, quá trình cống hiến và báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) biết, theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; Chỉ đạo các cấp chính quyền, các ban, ngành chức năng bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ và bảo đảm an toàn, nhất là trong điều kiện dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể các cấp bộ đoàn trong tỉnh chuẩn bị tốt nội dung văn kiện, công tác nhân sự và các công tác bảo đảm khác để tổ chức đại hội thành công (kể cả đại hội điểm); ban thường vụ đoàn cấp dưới báo cáo đề án hoặc kế hoạch tổ chức đại hội; việc chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự với cấp ủy cùng cấp, ban thường vụ đoàn cấp trên và khi được sự đồng ý thì mới tiến hành đại hội.

Xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội cấp tỉnh; chuẩn bị đầy đủ nội dung, đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt đoàn cấp tỉnh; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Bí thư Trung ương Đoàn trước khi tiến hành đại hội.

Thời gian tổ chức đại hội: đại hội cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 30-4-2022. Đại hội cấp huyện hoàn thành trước ngày 15-7-2022. Đại hội cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 15-10-2022…

Minh Minh


Ý kiến bạn đọc