Multimedia Đọc Báo in

Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

08:29, 16/10/2023

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã có nhiều cố gắng trong việc tham mưu nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra, góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hiện nghiêm các quy định kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 1.847 tổ chức đảng và 61.665 đảng viên; giám sát 969 tổ chức đảng và 7.323 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát kết luận có 3 tổ chức và 160 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 đảng viên; phát hiện 2 đảng viên có dấu hiệu vi phạm và đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 6 đảng viên. Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp và chi bộ phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 6 tổ chức đảng và 456 đảng viên; kết luận, có 6 tổ chức đảng và 397 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức và 367 đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2023 tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Duy Tiến

Bên cạnh đó, UBKT các cấp đã chủ động thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao. Cụ thể: kiểm tra 1.615 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 720 tổ chức đảng và 1.145 đảng viên; kiểm tra 37 tổ chức đảng và 397 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo 10 tổ chức đảng và 116 đảng viên, kết luận 3 tổ chức và 49 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức và 22 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 8 đảng viên. Kiểm tra 42 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 725 tổ chức đảng trong việc thu, nộp và sử dụng đảng phí; phát hiện 3 tổ chức đảng vi phạm việc quản lý, sử dụng ngân sách; 13 tổ chức và 106 đảng viên vi phạm về thu, nộp đảng phí. Cấp ủy, UBKT các cấp thi hành kỷ luật 19 tổ chức đảng (khiển trách 18, cảnh cáo 1) và 942 đảng viên (khiển trách 650, cảnh cáo 160, cách chức 21, khai trừ 111 trường hợp).

Đặc biệt, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBKT xử lý nhiều vụ việc được dư luận xã hội quan tâm như: các vụ việc để mất đất, mất rừng, trục vớt gỗ, thất thoát gỗ, công tác quản lý, bán đấu giá gỗ trục vớt; công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý đất đai, sử dụng đất đai, việc bán đấu giá quyền sử dụng đất; việc thực hiện các dự án; việc tổ chức thực hiện phòng, chống dịch COVID-19; việc mua sắm kit test COVID-19; việc thực hiện các gói thầu mua sắm do Công ty AIC thực hiện. Qua kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua vẫn còn tồn tại, hạn chế: kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng ít gắn với trách nhiệm người đứng đầu; việc kiểm tra, giám sát, xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên theo các kết luận thanh tra, kiểm toán chưa kịp thời; công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra chưa nhiều; phương pháp công tác, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một số cán bộ kiểm tra còn hạn chế; sự phối hợp công tác giữa UBKT với các cơ quan có liên quan… có lúc, có việc thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp, trước hết là người đứng đầu phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Kịp thời phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát; ban hành đầy đủ, kịp thời các quy định, quy trình, quy chế... về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Rà soát, sửa đổi quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa UBKT với cơ quan liên quan.

Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn là chính. Phải giữ vững các nguyên tắc của Đảng, thực hiện đúng phương châm “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”. Kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống; xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài; chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát, kịp thời phát hiện từ nội bộ để chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, có phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong cuộc sống và công tác; có bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm và nắm chắc các quy chế, quy trình, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện tác phong công tác, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; công tâm, khách quan, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra của Đảng để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp.

Kết hợp chặt chẽ, đồng bộ và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với giám sát, thanh tra, kiểm toán nhà nước và điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Việc xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, không có “vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, giúp giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng song phải trên tinh thần nhân văn, mục đích là làm cho tổ chức đảng, đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm của mình để khắc phục, sửa chữa, tiến bộ hơn, làm tốt hơn.

Kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan báo, đài sau các kỳ họp của UBKT. Khuyến khích sự tham gia và phát huy vai trò của nhân dân, các tổ chức xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng trong phát hiện dấu hiệu vi phạm, tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Lê Văn Nghĩa

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia