Multimedia Đọc Báo in

Quán triệt nội dung hai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

17:28, 24/06/2024

Chiều 24/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến quán triệt nội dung hai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy có các đồng chí: Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy H’Lim Niê; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến Hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh; điểm cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trực thuộc với tổng số khoảng 16.000 đại biểu tham dự.

bcv
Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản quán triệt các nội dung hai tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Lê Hải Bình giới thiệu, quán triệt những nội dung chính của hai tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Tác phẩm “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024).

Tác phẩm này có 3 phần, gồm: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đảng hoàng hơn, to đẹp hơn; Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng Việt Nam, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

dfgf
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đến năm 2030, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tròn 100 tuổi. Đây là những mốc son chói lọi, có ý nghĩa lịch sử to lớn của Đảng, của đất nước và dân tộc ta. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang chung sức đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ và thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn và thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, tập trung chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

Đại hội XIV sẽ đi sâu kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, tổng kết 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, từ đó rút ra những bài học quan trọng; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong 5 năm tới (2026 - 2030); tiếp tục thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030). Từ đó, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo - cầm quyền của Đảng; đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới; thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra là đến năm 2025 và năm 2030 xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy HLim Niê phát biểu tại hội nghị.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy H'Lim Niê phát biểu tại hội nghị.

Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

fgh
Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí H’Lim Niê nhấn mạnh, chào mừng Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024); hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025); 50 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025), Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ tỉnh từ tháng 3/2024 - 3/2025 với Chủ đề “Tự hào dưới cờ Đảng quang vinh”.

Để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai sinh hoạt một cách nghiêm túc, sâu rộng với các hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện sinh hoạt chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo. Đồng thời, tăng cường theo dõi, đôn đốc giám sát và đánh giá kết quả thực hiện đợt sinh hoạt chính trị gắn với công tác kiểm tra, giám sát hàng năm; tổ chức biểu dương, khen thưởng cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu trong các lĩnh vực, các đợt thi đua đặc biệt.

fdg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Xuân Hoản.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Hải Bình và Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk và đồng chí Nguyễn Xuân Hoản, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Lắk có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc