Multimedia Đọc Báo in

Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm Đề cương về Văn hoá Việt Nam – Khởi nguồn và động lực phát triển

15:22, 27/02/2023

Ngày 27/2, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm Đề cương về Văn hoá Việt Nam (1943 – 2023) – Khởi nguồn và động lực phát triển.

Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp tại Hà Nội kết hợp trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố.

Hội thảo có sự tham dự của các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;  Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Hội thảo có 300 đại biểu tham dự trực tiếp, 3.200 đại biểu tại các điểm cầu; các nhà khoa học, chuyên gia đến từ các cơ quan nghiên cứu, học viện, trường đại học và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp…

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện văn nghệ sĩ…

Các đại biểu dự Hội thảo tại điểm cầu Đắk Lắk.

Hội thảo nhằm phát huy những giá trị cốt lõi của một văn kiện có ý nghĩa lịch sử, nghiên cứu quá trình vận dụng đường lối văn hóa của Đảng vào thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước, tổng kết những thành tựu xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Hội thảo để mọi người nhận thức rõ hơn về giá trị lịch sử, chính trị, khoa học và tầm vóc thời đại của Đề cương về Văn hóa Việt Nam, góp phần triển khai thắng lợi quan điểm, định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kết luận của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, quán triệt sâu sắc bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đề cương về Văn hóa đã khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa mới trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với nhận thức đúng đắn rằng: Sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa vừa là một tất yếu chính trị, vừa là một tất yếu khách quan. Cách mạng muốn xây dựng thành công nền văn hoá mới dứt khoát phải do Đảng tiền phong lãnh đạo. Mặt khác, có lãnh đạo được phong trào văn hóa, Đảng mới lan tỏa được tư tưởng cách mạng, tạo nên ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội. Việc xây dựng nền văn hóa mới phải gắn liền với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa...

Thảo luận bàn tròn tại Hội thảo. (Ảnh chụp màn hình).

Tại Hội thảo, các đại biểu đã phát biểu tham luận và thảo luận bàn tròn xoay quanh 2 nội dung "Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về Văn hóa Việt Nam" và "Văn hoá, con người Việt Nam - Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới”. Trên cơ sở nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn vận dụng các quan điểm, đường lối của Đề cương về Văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ, các tác giả bàn sâu về việc tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về vai trò của văn hoá đối với phát triển; hoàn thiện thể chế, pháp luật và chính sách tạo môi trường cho các hoạt động văn hoá và huy động nguồn lực cho phát triển văn hoá, con người; chăm lo xây dựng đội ngũ những người làm công tác văn hoá có phẩm chất, năng lực chuyên môn xứng tầm với yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới

Được biết, bên cạnh báo cáo trung tâm, Ban tổ chức Hội thảo nhận được 173 tham luận của các cơ quan, tổ chức, các cá nhân nhà quản lý, nhà khoa học và những người trực tiếp làm công tác văn hóa nghệ thuật trong cả nước.

Mai Sao

 


Ý kiến bạn đọc