Multimedia Đọc Báo in

Thông cáo báo chí

19:42, 08/02/2018

Tại kỳ họp thứ 36 và 37, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các cuộc kiểm tra:

1. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm:

- Đối với Đảng ủy Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Cao su Đắk Lắk

 Trong lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk khóa X (nhiệm kỳ 2010-2015) đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; không chấp hành nghiêm Quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, làm giảm vai trò lãnh đạo của Đảng ủy dẫn đến Công ty và cán bộ, đảng viên thực hiện một số nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh không đúng quy định, thiệt hại vốn Nhà nước.

Sau khi xem xét, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Theo Quy định số 263-QĐ/TW, ngày 8-10-2014 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk khóa X (nhiệm kỳ 2010-2015) đã đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật của Đảng, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

- Đối với đồng chí Huỳnh Văn Khiết, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (giai đoạn 2010-2012)

 Với cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk (giai đoạn 2008-2010); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (giai đoạn 2010-2012), đồng chí Huỳnh Văn Khiết đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; chấp hành không nghiêm Quy chế làm việc của Đảng ủy Công ty, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành đã vi phạm các quy định về đầu tư, xây dựng, tài chính, gây thiệt hại vốn Nhà nước.

Sau khi xem xét, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Huỳnh Văn Khiết đã đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật của Đảng, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

- Đối với đồng chí Văn Đức Lư, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk

 Trong thời gian giữ cương vị Đảng ủy viên, Phó giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (giai đoạn 2010-2012) đã có những sai phạm, khuyết điểm:

- Là Đảng ủy viên, đồng chí Lư có khuyết điểm cùng tập thể Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (nhiệm kỳ 2010-2015) trong việc buông lỏng lãnh đạo, dẫn đến Công ty và cán bộ, đảng viên thực hiện một số nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh không đúng quy định, thiệt hại vốn Nhà nước.

- Trong thời gian đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bản Đôn, đồng chí không đề nghị Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk rút vốn góp và không báo cáo cấp có thẩm quyền trong việc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk góp vốn vào Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bản Đôn và Công ty Cổ phần Chỉ thun Đắk Lắk không đúng quy định của Bộ Tài chính.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, vi phạm của đồng chí Văn Đức Lư đã đến mức phải thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách; tuy nhiên, vi phạm của đồng chí đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật. Vì vậy, UBKT Tỉnh ủy không xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Văn Đức Lư.

Quang cảnh kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp.

- Đối với đồng chí Bùi Quang Ninh, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk

 Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (nhiệm kỳ 2010-2015), Kiểm soát viên của Công ty giai đoạn (2010-2012), đồng chí Bùi Quang Ninh có sai phạm, khuyết điểm:

- Là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Ninh có khuyết điểm cùng tập thể Đảng ủy Công ty buông lỏng lãnh đạo, dẫn đến Công ty và cán bộ, đảng viên thực hiện một số nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh không đúng quy định, thiệt hại vốn Nhà nước.

- Không báo cáo cấp có thẩm quyền trong việc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk góp vốn vào Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bản Đôn và Công ty Cổ phần Chỉ thun Đắk Lắk sai quy định của Bộ Tài chính.

Căn cứ vào Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, vi phạm của đồng chí Bùi Quang Ninh đã đến mức phải thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách; tuy nhiên, vi phạm của đồng chí đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật. Vì vậy, UBKT Tỉnh ủy không xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Bùi Quang Ninh.

- Đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp

 Trong thực hiện công tác cán bộ đã cho chủ trương điều động, bổ nhiệm và giới thiệu nhân sự ứng cử một số chức danh lãnh đạo, quản lý của huyện không đúng quy trình, quy định, tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện không đúng Công văn số 4898/UBND-TH, ngày 10-7-2015 và Quyết định số 562/QĐ-UBND, ngày 29-2-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Qua xem xét một số nguyên nhân chủ quan, khách quan, sau khi cân nhắc, UBKT Tỉnh ủy không tiến hành quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp, yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để tái phạm.

- Đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ea Súp

 Với cương vị là Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang chịu trách nhiệm cùng đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trong việc tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy cho chủ trương điều động, bổ nhiệm và giới thiệu nhân sự ứng cử một số chức vụ lãnh đạo, quản lý của huyện không đúng quy trình, quy định, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng và Nhà nước. Thực hiện không đúng Công văn số 4898/UBND-TH, ngày 10-7-2015 và Quyết định số 562/QĐ-UBND, ngày 29-2-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Qua xem xét một số nguyên nhân chủ quan, khách quan, sau khi cân nhắc, UBKT Tỉnh ủy không tiến hành quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, yêu cầu đồng chí Giang nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để tái phạm.

- Đối với đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó  bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ea Súp

 Với cương vị là Phó bí thư, đồng chí Đông có trách nhiệm cùng Thường trực Huyện ủy trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy cho chủ trương điều động, bổ nhiệm và giới thiệu nhân sự ứng cử một số chức vụ lãnh đạo, quản lý của huyện không đúng quy trình, quy định, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng và Nhà nước, trong đó có một số trường hợp cán bộ thuộc khối nhà nước do Chủ tịch UBND huyện quyết định điều động, bổ nhiệm. Chấp hành không nghiêm Công văn số 4898/UBND-TH, ngày 10-7-2015 và Quyết định số 562/QĐ-UBND, ngày 29-2-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Qua xem xét một số nguyên nhân chủ quan, khách quan, sau khi cân nhắc, UBKT Tỉnh ủy không tiến hành quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Đông, yêu cầu đồng chí Đông nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để tái phạm.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại kỳ họp.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại kỳ họp.

2. Xem xét, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Ngọc Điếp, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ea Súp

 Qua xem xét, giải quyết tố cáo, đồng chí Trần Ngọc Điếp có sai phạm, khuyết điểm:

- Tham mưu Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về chủ trương điều động, bổ nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu cử một số chức danh lãnh đạo, quản lý của huyện không đúng quy trình, quy định, tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ. Trong đó, có trường hợp là người nhà của đồng chí Trần Ngọc Điếp.

 - Thực hiện không đúng Công văn số 4898/UBND-TH, ngày 10-7-2015 và Quyết định số 562/QĐ-UBND, ngày 29-2-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

-  Chịu trách nhiệm cùng Ban Tổ chức Huyện ủy trong việc làm thất lạc hồ sơ cán bộ do Ban Tổ chức Huyện ủy quản lý.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân sai phạm, khuyết điểm. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đồng chí Trần Ngọc Điếp bằng hình thức cảnh cáo.


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia