Các cấp công đoàn đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh
Cập nhật lúc 08:38, Thứ Tư, 11/04/2018 (GMT+7)
.

Những ngày đầu mới thành lập vào năm 1977, Công đoàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn đã cùng với Nhân dân các dân tộc trong tỉnh khẩn trương bắt tay vào công cuộc tái thiết, khắc phục hậu quả chiến tranh, tập trung ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng, củng cố chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bước vào thời kỳ đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, giai cấp công nhân và Công đoàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp của giai cấp tiên phong, đóng vai trò quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. Công đoàn đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội; tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ; tổ chức các phong trào thi đua, thu hút và tạo động lực mạnh mẽ khơi dậy tiềm năng, trí tuệ của đông đảo CNVCLĐ. Công đoàn luôn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp những kiến nghị của CNVCLĐ để tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh điều chỉnh, hoàn thiện chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn hoạt động công đoàn và phong trào công nhân tại cơ sở; đoàn kết đội ngũ trí thức, giai cấp nông dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn, tập hợp đông đảo CNVCLĐ tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp công đoàn đã rèn luyện, bồi dưỡng hàng nghìn CNVCLĐ ưu tú giới thiệu để Đảng xem xét kết nạp.

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu.
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu.

Tại Đắk Lắk, là một tỉnh sản xuất nông nghiệp, nhiều cơ sở sản xuất thuộc vùng sâu, vùng xa, do vậy một bộ phận công nhân lao động còn hạn chế về trình độ chuyên môn tay nghề và nhận thức chính trị. Đời sống vật chất và tinh thần đại bộ phận công nhân tuy được cải thiện song vẫn còn nhiều khó khăn, CNVCLĐ nghèo chiếm tỷ lệ còn cao. Ở một số doanh nghiệp, quan hệ lao động chưa thực sự hài hòa, chưa đảm bảo quy định của pháp luật, nhất là ở khu vực ngoài nhà nước, dễ dẫn đến tranh chấp lao động tập thể. Tổ chức công đoàn, nhất là ở cấp cơ sở, chưa thực sự đủ mạnh. Đó là những khó khăn, thách thức đặt ra cho tổ chức Công đoàn.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và các ban, ngành trong tỉnh quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp, nhất là các giải pháp được đề ra tại Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Kế hoạch số 47-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ đoàn viên, người lao động là những thuận lợi hết sức cơ bản để tổ chức Công đoàn thực hiện tốt vị trí, vai trò và nhiệm vụ chính trị được giao.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm :

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức về Đảng, về tổ chức Công đoàn; trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và đại hội Đảng các cấp. Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và từng địa phương, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện với các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể, sát với đặc điểm tình hình, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn và phong trào công nhân.

Tích cực tham gia vào chủ trương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh; chủ động tham gia trong việc tổ chức tốt ký kết thỏa ước lao động tập thể; giải quyết nhanh chóng, kịp thời các tranh chấp lao động, hạn chế xảy ra các vụ việc ngừng việc tập thể, đình công trái pháp luật, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào địa bàn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật; kịp thời kiến nghị với tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý các hành vi xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể và người lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu tặng quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.  Ảnh:  Q. Trung
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu tặng quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Q. Trung

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn, các ban, ngành, đoàn thể và chủ sử dụng lao động tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; nâng cao chất lượng các phong trào hiện có gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động. Chú trọng xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và gương “người tốt, việc tốt” trong công nhân, viên chức, lao động.

Phát huy vai trò tích cực của tổ chức công đoàn trong tham gia giám sát và phản biện xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đồng thời, chăm lo công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng để công nhân ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thật sự là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng rộng lớn của công nhân, lao động, đại diện cho sức mạnh, trí tuệ và lợi ích của công nhân lao động.

Êban Y Phu 

Bí thư Tỉnh ủy

 

,