Multimedia Đọc Báo in

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, đẩy mạnh đổi mới toàn diện

07:09, 17/08/2018
Cách đây 73 năm, ngày 19-8-1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta nhất tề đứng dậy khởi nghĩa đập tan xiềng xích nô lệ thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ, lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông - Nam Á, nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc là kỷ nguyên đấu tranh giành độc lập, thống nhất và phục hưng đất nước, kỷ nguyên kết hợp chặt chẽ độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.
 
“Với thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám, chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.
 
Ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Ảnh: T.L
Ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Ảnh tư liệu
Cách mạng Tháng Tám đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, nước ta không những trở thành một nước độc lập tự do, mà còn trở thành một trong những nước đi tiên phong trong việc xây dựng chế độ xã hội mới - chế độ dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám khẳng định sự vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta. Thực tiễn sự nghiệp cách mạng Việt Nam đã khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta, từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đến chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và Đại thắng mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp đến là công cuộc đổi mới toàn diện góp phần nâng cao vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.
 
Sự phát triển của TP. Buôn Ma Thuột hôm nay.
Sự phát triển của TP. Buôn Ma Thuột hôm nay. Ảnh: Hoàng Gia
Thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến cứu nước cũng như những thành tựu to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta là niềm tự hào dân tộc, sự cảm phục của bạn bè thế giới. Song để tiếp tục phát huy và vững bước trên con đường đổi mới trong bối cảnh còn tiềm ẩn nhiều nhân tố mất ổn định, sự chống phá không biết “nhàm chán” của các thế lực thù địch, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh ta cũng như cả nước luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đoàn kết, thống nhất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước, cùng với việc giữ nghiêm luật pháp. Mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân bằng những hành động cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với không ngừng góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí...
 
Những bài học của cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám, nhất là việc chớp thời cơ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại... vẫn còn nguyên giá trị tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, phát triển nhanh, bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
Đắk Lắk
 

Ý kiến bạn đọc