Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh toàn diện

08:55, 26/08/2020
 
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được thành lập năm 2019 trên cơ sở hợp nhất Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh theo Quyết định số 1676 - QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm thực hiện tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị, Chương trình số 27-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 
Sau hợp nhất, Đảng bộ có 114 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc (gồm 67 đảng bộ và 47 chi bộ cơ sở) và gần 7.000 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI để không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy dân chủ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường thăm gian hàng trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2020.   													Ảnh: Nguyên Hoa
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường thăm gian hàng trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2020. Ảnh: Nguyên Hoa


Các cấp ủy, tổ chức đảng ở các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh đã tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Tỉnh ủy trong đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế với nhiều sáng tạo, đổi mới, đạt kết quả rõ nét; tăng cường phát huy dân chủ và khối đại đoàn kết toàn dân.

Cấp ủy các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020 và triển khai thực hiện hiệu quả. Cấp ủy trong các doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, nộp ngân sách hằng năm luôn chiếm trên 40% tổng thu ngân sách của tỉnh; luôn đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động; góp phần cùng địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối đã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 1.000 cán bộ, đảng viên, quần chúng. Hằng năm có 100% TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 92% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (Nghị quyết: hoàn thành nhiệm vụ trên 98%; hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 80%); kết nạp được 1.940 đảng viên, vượt 21,25% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra là kết nạp được 1.600 người. Kết quả phân tích, đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm có trên 15,16% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 81,24% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 3,17% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (chỉ tiêu nghị quyết đề ra là có trên 95% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ).

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra 74 tổ chức, 63 đảng viên; Ủy ban kiểm tra hai cấp trong Đảng bộ đã kiểm tra, giám sát chuyên đề 948 lượt tổ chức đảng và 204 đảng viên; các ban của Đảng ủy Khối kiểm tra 7 tổ chức và cấp ủy các TCCSĐ kiểm tra, giám sát 985 lượt tổ chức; kiểm tra, giám sát chuyên đề 17.694 lượt đảng viên. Hoạt động của các đoàn thể đều được đổi mới, linh hoạt hơn, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, hằng năm, Đoàn Khối và Hội Cựu chiến binh Khối đều được cấp trên xếp loại ở mức cao nhất…

Đồng chí  Đoàn Thị Biên, Bí thư  Đảng ủy Khối trao Giấy khen  tặng các tập thể có thành tích xuất sắc  về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, giai đoạn  2016 - 2020.   Ảnh: Lê Hương
Đồng chí Đoàn Thị Biên, Bí thư Đảng ủy Khối trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: Lê Hương


Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, toàn diện trên tất cả các mặt. Trong đó sẽ tập trung vào các khâu đột phá như: Phát huy vai trò của Đảng ủy Khối trong lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng tại các sở, ngành, cơ quan, đơn vị đối với việc xây dựng, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng việc quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến cán bộ, đảng viên, hội viên và người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có khát vọng và ý chí vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng từ chi bộ, đảng bộ cơ sở, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Thực hiện tốt công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên, nhất là công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới hiện nay. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhất là giám sát nền nếp sinh hoạt cấp ủy chi bộ, đảng ủy cơ sở…

 Đoàn Thị Biên
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
 

 


Ý kiến bạn đọc


Mưa lũ gây thiệt hại nặng ở huyện Ea Súp
Trong đêm ngày 15 và sáng 16-10 trên địa bàn huyện Ea Súp xuất hiện mưa to đến rất to kéo dài, kèm theo nước đầu nguồn từ các dòng sông, suối và xả lũ từ công trình thủy lợi đã gây ngập lụt cục bộ tại một số xã trên địa bàn huyện.