Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị toàn quốc quán triệt Kết luận, Quy định Trung ương 4, khóa XIII

15:25, 21/04/2022

Sáng 21/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) cho hơn 1.600 đồng chí là lãnh đạo, cán bộ, đảng viên của các cơ quan báo chí, xuất bản và Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, GS, TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã phổ biến, quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới, nổi bật trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị mỗi đại biểu dự hội nghị cần phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận và Quy định nói trên; tiếp tục dành thời gian nghiên cứu sâu hơn, toàn diện hơn nội dung để vận dụng, liên hệ thực tiễn trong công tác, lĩnh vực chuyên môn. Từ đó, có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương xây dựng chương trình hành động phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, tránh hời hợt, hình thức.

Các cơ quan báo chí, xuất bản cần phát huy cao độ vai trò của hoạt động báo chí, xuất bản, góp phần giáo dục, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong nước cũng như kiều bào ở nước ngoài về nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện để việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết trên thực tế theo đúng tinh thần hội nghị đề ra. 

Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam và đại biểu các văn nghệ sĩ phải xây dựng chương trình hành động; kế hoạch hoạt động cụ thể để triển khai thực hiện bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ làm công tác văn học nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam và đội ngũ trí thức phải phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 42, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị và Kết luận số 93, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư để khoa học công nghệ thực sự là động lực tăng trưởng kinh tế, tiếp tục phát triển sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, trách nhiệm cao đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. 

Lê Hương

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực điều tiết nước chống hạn
Mùa khô đang bước vào giai đoạn khốc liệt, hạn hán cục bộ đã xảy ra ở một số địa phương, do đó các đơn vị quản lý, địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai điều tiết nước phù hợp từ các công trình thuỷ lợi nhằm đảm bảo nước tưới và chống hạn cho cây trồng.