Multimedia Đọc Báo in

Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023

12:38, 04/03/2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch 139-KH/TU về triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 (gọi tắt là cuộc thi). 

Với chủ đề tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: Giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các Hội nghị Trung ương khóa XIII…

Quang cảnh cuộc họp báo tại các điểm cầu trực tuyến.
Quang cảnh cuộc họp báo phát động Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 tại các điểm cầu trực tuyến. Ảnh: N.Xuân

Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Thông qua cuộc thi tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ. 

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động cuộc thi cho đến hết ngày 30/6/2023 (tính theo dấu bưu điện). 

Chi tiết cuộc thi xem TẠI ĐÂY

Hoàng Ân

 


Ý kiến bạn đọc