Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao hiệu quả việc học Bác

08:13, 26/03/2023

Tại Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung đã nhấn mạnh: Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Đạo đức cách mạng của cán bộ với yêu cầu cao hơn về bản lĩnh chính trị, dám nghĩ, dám làm trước những yêu cầu thách thức của tình hình thực tiễn. Việc thực hiện Chuyên đề năm 2023 cần gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là khâu then chốt để nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên “nói đi đôi với làm”.

Thời gian qua, để thực hiện một cách bài bản, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xác định toàn Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị. Vì vậy, với Chuyên đề năm 2023, Đảng bộ tỉnh tiếp tục nâng tầm cao hơn về học Bác, với việc đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và thật sự có tâm, có tầm. Muốn vậy, không những phải luôn tự giáo dục, rèn luyện nhân cách, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải nỗ lực tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Các đại biểu tham dự Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề năm 2023 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Xuân

Trước yêu cầu trên, rõ ràng đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở cần căn cứ vào nội dung chuyên đề, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện ngay và thường xuyên việc học Bác, gắn với nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với tổ chức học tập, quán triệt, cấp ủy, tổ chức đảng nên chỉ đạo cán bộ, đảng viên viết bản cam kết bằng văn bản về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở cấp mình; đồng thời phê bình, nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Từng cơ quan, địa phương, đơn vị rà soát quy trình giải quyết công việc và hoàn thiện các quy định để kiểm soát việc thực thi nhiệm vụ chính trị được giao của cán bộ, công chức, viên chức…

Chuyên đề năm 2023 về học Bác đã chỉ ra rất rõ các nhiệm vụ, giải pháp; trong đó có những việc cần phải làm ngay và những việc phải làm thường xuyên liên tục. Do đó, các cơ quan, tổ chức đảng phải nắm vững các nhiệm vụ, giải pháp và nghiêm túc rà soát, chỉ ra cụ thể tại cơ quan, đơn vị mình có những biểu hiện nào tự suy thoái để có biện pháp khắc phục một cách hiệu quả nhất. Cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, người đứng đầu các cấp phải thật sự đoàn kết, nhìn thẳng vào sự thật, nhất là phải có những việc làm học Bác thật cụ thể để làm chuyển biến rõ rệt tình hình. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị phải lấy kết quả việc thực hiện học Bác là một trong những căn cứ xem xét, sàng lọc đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ, lãnh đạo quản lý phải tự giác và có kế hoạch, biện pháp phù hợp nhằm khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra và phát sinh mới. Đồng thời, việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức phải tiếp tục được tăng cường.

Trong bối cảnh toàn tỉnh đang cùng với cả nước tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay chính là những môi trường hoạt động thực tiễn quan trọng để đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên rèn luyện, nâng cao kiến thức, năng lực, phẩm chất đạo đức, phát triển và hoàn thiện nhân cách. Cái tâm, cái tầm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp luôn là những biểu hiện thực tế, sinh động nhất, thuyết phục nhất để xây dựng niềm tin trong nhân dân về sự chân chính và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự điều hành của chính quyền các cấp.

Tường Mạnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.