Multimedia Đọc Báo in

Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X: Xem xét, đánh giá nhiều nội dung quan trọng

19:00, 12/07/2023

Chiều 12/7, trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu tiếp tục xem xét các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết.

Tại phiên làm việc, các đại biểu đã nghiên cứu, xem xét các báo cáo, tờ trình và thẩm tra các dự thảo nghị quyết về: Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thưởng xuyên thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, biên chế hội đặc thù của tỉnh năm 2023; hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do bố trí, sắp xếp, thực hiện giảm số lượng từ ngày 25/6/2019 đến ngày 31/12/2021; việc đề nghị ban hành Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2023.

Đại biểu xem xét, đánh giá các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết tại phiên làm việc. Ảnh: Vạn Tiếp
Đại biểu xem xét, đánh giá các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết tại phiên làm việc. Ảnh: Vạn Tiếp

Kỳ họp cũng đã tiến hành xem xét, đánh giá về các dự thảo nghị quyết về: dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 ha đất trồng lúa, trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh nội dung một số dự án tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 và Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh; thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021 - 2030; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định về mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh; phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển từ phần vốn phân bổ sau nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2023; phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư vốn đầu tư phát triển từ phần vốn phân bổ sau nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2023.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng xem xét báo cáo, tờ trình và thẩm tra các dự thảo nghị quyết về: đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Ea Drăng và tên một số công trình công cộng thuộc trách nhiệm quản lý của UBND huyện Ea H’leo; quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Đắk Lắk từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Lắk; điều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 20/4/2023 của HĐND tỉnh về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương… cùng một số nội dung quan trọng khác.

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc