Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

13:54, 09/07/2024

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội), tham dự hội nghị có các đồng chí: Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 15.644 điểm cầu trong cả nước với trên 1,28 triệu đại biểu tham dự.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của tỉnh. Hội nghị được kết nối với điểm cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

nvb
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung chủ yếu của Quy định số 144-QĐ/TW. Ảnh: dangcongsan.vn.

Sau khi được xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”, đại biểu ở các điểm cầu đã được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và hướng dẫn thực hiện quy định.

Theo đó, Quy định số 144 đã nêu rõ 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới gồm: yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Đồng thời, nêu rõ 19 tiêu chí đánh giá việc thực hiện chuẩn mực và 5 mối quan hệ, các nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong các mối quan hệ đó.

cvbv
Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Quy định số 144-QĐ/TW khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta “là đạo đức, văn minh”.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Chỉ thị 35 mới). Theo đó, Bộ Chính trị chỉ đạo cần tiếp tục chấn chỉnh và đổi mới mạnh mẽ về công tác cán bộ và đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác tổ chức và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; 4 nội dung của đại hội đảng bộ các cấp; chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện; chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy. Chỉ thị 35 mới cũng nêu rõ những điểm mới của nội dung chỉ thị; những điểm mới trong phụ lục đính kèm.

vsg
Đại biểu điểm cầu tỉnh Đắk Lắk nghe đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 35-CT/TW.

Đồng chí Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Chỉ thị số 35-CT/TW là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, “làm đến đâu chắc đến đó”, cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ “sót” những người thật sự có đức, có tài.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 một cách nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ, xuyên suốt, tạo hiệu quả rõ rệt trong nhận thức và hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí nhấn mạnh, việc ban hành Quy định số 144 là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần sâu sắc quy định, tự giác, thường xuyên thực hành các chuẩn mực đạo đức, làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, làm cho đạo đức cách mạng trở thành hồn cốt của văn hóa Đảng; xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa - xã hội, lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh để phát triển đất nước.

Để nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của quy định và tổ chức thực hiện tốt, người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị cần đề cao vai trò nêu gương, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

 Đồng chí Lương Cường
Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: qdnd.vn.

Đối với Chỉ thị số 35, đồng chí Lương Cường khẳng định, để thực hiện tốt yêu cầu, chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần nắm chắc các yêu cầu, nội dung, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tổ chức đại hội đảng các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch và tổ chức đại hội của đảng bộ cấp mình; lãnh đạo chuẩn bị tốt các văn kiện trình đại hội và tổ chức tốt việc đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của cấp mình và cấp trên. Quá trình xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội cần phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, dành thời gian tổ chức lấy ý kiến góp ý; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng xây dựng báo cáo chính trị của đảng bộ; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu cao, có tinh thần tự phê bình và phê bình, nhìn thẳng vào sự thật những kết quả, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục.

Đối với công tác nhân sự và bầu cấp ủy, cần bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, đồng thời phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong việc lựa chọn, giới thiệu và bầu cấp ủy các cấp; bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi, số lượng; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc