Multimedia Đọc Báo in

Thực hiện lời dạy của Bác thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng

20:15, 21/01/2017

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là đội tiên phong cách mạng, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, là hiện thân cho trí tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc.

Lịch sử vẻ vang của Đảng trong 87 năm qua là lịch sử đấu tranh kiên cường vì lợi ích tối cao của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Những thành tựu vĩ đại mà nhân dân ta đã giành được trong hơn tám thập kỷ qua là những minh chứng hùng hồn khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng đối với tiến trình cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Phan Văn Chân phát biểu tại hội nghị triển khai công tác Tuyên giáo. Ảnh: G. Kiệt
Đồng chí Phan Văn Chân phát biểu tại hội nghị triển khai công tác Tuyên giáo. Ảnh: G. Kiệt

 Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ vừa có tính cấp bách, vừa có tính thường xuyên, lâu dài của một Đảng cầm quyền. Khi Đảng đã nắm chính quyền là Đảng có thêm sức mạnh để cải tạo cái cũ và xây dựng cái mới trên tất cả mọi lĩnh vực của đất nước, của đời sống xã hội. Song nếu sử dụng không đúng sức mạnh của quyền lực, nó sẽ làm cho con người nắm quyền lực thoái hoá biến chất, tham muốn và tranh giành quyền lực, lợi dụng chức quyền và lợi ích vì lợi ích bất chính của cá nhân, gia đình. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cảnh báo rằng: "Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân ... Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng...”.

Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn có giá trị thực tiễn và ý nghĩa thiết thực nhắc nhở chúng ta, trước hết là các cấp tổ chức của Đảng và Nhà nước phải thường xuyên kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện của sự tha hóa, biến chất về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, các hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu nhằm đẩy lùi nguy cơ có thể đe dọa sự sống còn của Đảng, của chế độ. Mà thành quả ấy là do biết bao công sức, mồ hôi và máu của chiến sĩ, đồng bào cả nước phấn đấu theo ngọn cờ độc lập và tự do của Hồ Chí Minh tạo dựng nên.

Thời gian qua, Đảng ta đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Gần đây, toàn Đảng đã tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đạt được những kết quả và kinh nghiệm bước đầu quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước những tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân... Nên Đảng ta tiếp tục ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời khẳng định quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi bằng 4 nhóm giải pháp đồng bộ, kết hợp giữa “xây” và “chống,” trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây là một sự nghiệp cách mạng vô cùng to lớn, vĩ đại,  "một cuộc chiến đấu khổng lồ" như Bác Hồ đã dạy, nhưng cũng cực kỳ khó khăn, phức tạp. Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước bên cạnh mặt thuận lợi, thời cơ, cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Chúng ta đứng trước nhiều vấn đề mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp phải giải quyết. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nói chung, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta nói riêng hơn bao giờ hết, phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn.

Thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm làm cho từng đảng viên và tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Phan Văn Chân

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Để nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp. Đây được xem là khâu quan trọng, then chốt để tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân và tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.