Multimedia Đọc Báo in

Sức lan tỏa từ việc học tập, làm theo gương Bác tại huyện Krông Bông

08:27, 26/09/2017

Trong thời gian qua, Huyện ủy Krông Bông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng thời phát động các phong trào thi đua yêu nước cùng với phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở địa phương; triển khai nhiều hoạt động chuyển từ việc “học tập” sang việc “làm theo”, tạo sức lan tỏa rộng lớn của việc học tập và làm theo Bác trong toàn huyện.

Xác định nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là sự nêu gương nên hầu hết cán bộ, đảng viên trong huyện đều tham gia học tập các chuyên đề với tinh thần, thái độ tích cực, tự giác, trách nhiệm. Sau học tập, từng cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc. Từng tổ chức đảng ở cơ sở lựa chọn những nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp với thực tế ở đơn vị, địa phương; thiết thực giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm để đưa vào sinh hoạt tại chi bộ, xem đây là công việc quan trọng, thường xuyên. Từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, đều xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tu dưỡng, rèn luyện. Để tránh hình thức, các chi bộ, đảng bộ đã lấy kết quả học tập và làm theo Bác của đảng viên làm tiêu chuẩn đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

Bí thư Huyện ủy Krông Bông Nguyễn Minh Huấn trao bò tặng một hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Yang Reh.
Bí thư Huyện ủy Krông Bông Nguyễn Minh Huấn trao bò tặng một hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Yang Reh.

Nhờ vận dụng sáng tạo các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, nhiều địa phương, đơn vị đã gắn kết được việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa khắc phục những hạn chế, vừa tạo ra các phong trào thi đua trong công tác, từng bước xây dựng phong cách, tác phong gần dân, sát dân, thực hiện đối thoại với nhân dân. Vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu có sự chuyển biến tích cực, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiên phong, trách nhiệm trong thực thi công vụ; gương mẫu về đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, lãng phí… Nhiều đơn vị, địa phương đã chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả; tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân; tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý những vấn đề liên quan đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương.

Trên địa  bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; đặc biệt là các chương trình, mô hình mới được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực như : “Nông dân tích cực học tập và làm theo Bác”, “Phụ nữ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Phong trào học tập và làm theo Bác tiếp tục lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân, nổi bật là các hoạt động xã hội - từ thiện. Chương trình chào cờ Tổ quốc sáng thứ 2 hằng tuần đã được các cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm túc, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội.

Đặc biệt, Huyện ủy Krông Bông đã triển khai Chương trình số 26-CTr/HU, ngày 28-5-2013 về “làm theo lời Bác thực hành tiết kiệm hướng về cơ sở” và Chương trình số 04 – CTr/HU, ngày 22-12-2015 về “tiết kiệm làm theo lời Bác, hỗ trợ các đối tượng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 – 2020” mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, Chương trình số 26-Ctr/HU được Huyện ủy phát động từ năm 2013, đến 30-4-2015 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong huyện đã tiết kiệm được trên 1,1 tỷ đồng, qua đó đã trao 107 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng) tặng các gia đình có công với cách mạng, gia đình thương, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã, thị trấn. Phát huy hiệu quả của Chương trình số 26-CTr/HU, từ đầu năm 2016, Huyện ủy Krông Bông tiếp tục triển khai Chương trình số 04-CTr/HU. Tính đến ngày 30-7-2017, Chương trình đã huy động được trên 1 tỷ đồng, qua đó trao tặng 100 con bò sinh sản (trị giá mỗi con 10 triệu đồng) cho 100 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện, giúp họ nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Trong thời gian tới, Huyện ủy Krông Bông tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một trong những nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm. Các địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc trong đời sống xã hội để tập trung giải quyết có hiệu quả; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình, kế hoạch (nhất là Chương trình số 04-CTr/HU) nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc “làm theo" gương Bác. Đặc biệt, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với mọi hoạt động trong đời sống xã hội, tạo sự đồng thuận cao, phát huy tinh thần đoàn kết nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội của huyện. 

                Thanh Hòa


Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​