Multimedia Đọc Báo in

Đổi mới, linh hoạt, sáng tạo lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác

08:56, 06/10/2021

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 4-10-2021 về thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp và các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; triệt để khắc phục bệnh hình thức; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. 

Chương trình toàn khóa phải xác định lĩnh vực, vấn đề đột phá

Việc xây dựng và thực hiện Chương trình toàn khóa và kế hoạch hàng năm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các ban, ngành, địa phương các cấp, cơ quan, đơn vị phải bảo đảm yêu cầu gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của cấp mình về công tác xây dựng Đảng.

Qua các chương trình kỷ niệm
Qua các chương trình kỷ niệm góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Trong ảnh: Thành ủy Buôn Ma Thuột giới thiệu lịch sử đảng bộ của các phường nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lâp Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020) 

Trong đó, tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Xác định các lĩnh vực, các vấn đề mang tính đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện trong chương trình toàn khoá và cụ thể hóa bằng kế hoạch hàng năm. 

Toàn khoá, phải lựa chọn và thực hiện 2 - 3 mô hình tiêu biểu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương để biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền nhân rộng. 

Về hình thức, phương pháp tổ chức phải đổi mới, linh hoạt, sáng tạo nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng và chỉ đạo cấp ủy, các đơn vị trực thuộc xây dựng Chương trình toàn khóa và kế hoạch thực hiện hàng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, đặc điểm, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, hoàn thành trong tháng 10-2021.

Sinh hoạt chuyên đề thiết  thực, hiệu quả

Để việc tổ chức học tập và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, các chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý một lần, gắn với thực tiễn nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua của đơn vị, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức Đảng hằng năm. 

Một buổi sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố 2, thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana)
Một buổi sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố 2, thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana).

Tùy theo đặc điểm, tình hình các cơ quan, đơn vị, địa phương, có thể lựa chọn tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo các hình thức: Gắn với nội dung sinh hoạt thường kỳ và lồng ghép trong các hoạt động, sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, hội thảo, tọa đàm, giao lưu gặp mặt, lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tham gia viết báo, sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải xây dựng và thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện hàng năm, lưu tại chi bộ, cơ quan, chi đoàn, chi hội nơi sinh hoạt để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, hội viên và đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cuối năm.

Thông qua việc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm đăng ký các nội dung làm theo và đề ra giải pháp của bản thân nhằm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hiện thực hóa mục tiêu phát triển mà Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp đã xác định và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. 

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ định hướng, phối hợp với cơ quan quản lý báo chí hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống phát thanh truyền hình, truyền thanh cơ sở, các ngành và hệ thống tuyên giáo các cấp đa dạng hóa hình thức, nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 25-3-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025. 

Tuyên truyền về các điển hình, gương sản xuất kinh doanh giỏi
Phát triển sản xuất, kinh doanh giỏi góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương là một trong những cách thiết thực học tập và làm theo Bác. Trong ảnh: Mô hình sản xuất giỏi tại xã Đắk Phơi, huyện Lắk.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hoạt động, chương trình giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác (19-5), Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2-9, chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2025) gắn với việc tổ chức sơ kết thực hiện Kết luận số 01; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05; nghiên cứu, biên soạn nội dung Chuyên đề hàng năm. 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk, Tạp chí Chư Yang Sin đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, các phương thức truyền thông mới trên nền tảng Internet, mạng xã hội; đổi mới nội dung và hình thức chuyên trang, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng tin, bài, các tác phẩm phản ánh kịp thời, sinh động về cách làm hay, sáng tạo, mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Việc tuyên truyền phải bảo đảm đi vào chiều sâu, làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Người thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Trong đó, tăng cường giới thiệu về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời, thẳng thắn phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. 

Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Tiếp tục đổi mới, nâng chất lượng, hiệu quả việc tổ chức nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để giảng dạy trong các cấp học, Trường Chính trị tỉnh và trung tâm chính trị cấp huyện. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với giáo dục công dân đối với học sinh, sinh viên theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Đánh giá 5 năm sử dụng bộ Tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 5 năm thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị cho khối ngành không chuyên về Lý luận chính trị và chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị cho khối ngành chuyên về Lý luận chính trị. 

Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với học viên theo chương trình, giáo trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh căn cứ văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức giới thiệu Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm cho sinh viên khóa mới trong Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa.

Lê Hương 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kỷ niệm 82 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Ngày 23/11/1940, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời tại Nhà đày Buôn Ma Thuột là bước ngoặt quan trọng, ghi dấu sự ra đời Đảng bộ tỉnh và sự lớn mạnh của phong trào cách mạng ở Đắk Lắk.