Multimedia Đọc Báo in

Hỗ trợ về nhà ở cho 1.921 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh

15:28, 08/09/2023

Sở Xây dựng cho biết, theo kế hoạch, trong năm 2023, đơn vị sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho 1.921 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo của tỉnh. Trong đó, tại huyện Ea Súp sẽ hỗ trợ 1.326 hộ, huyện M’Drắk hỗ trợ 595 hộ.

Đến nay, công tác chuẩn bị về nguồn vốn đã đảm bảo để triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Cụ thể: ngày 14/7/2023, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ nhà ở từ nguồn ngân sách địa phương (tỉnh, huyện). UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 phân bổ nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ nhà ở từ ngân sách Trung ương và tỉnh, trong đó ngân sách Trung ương là hơn 63,4 tỷ đồng; ngân sách địa phương hơn 18,2 tỷ đồng; nguồn vốn huy động hợp pháp khác: từ quỹ “Vì người nghèo” Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hơn 4,4 tỷ đồng và vốn huy động cộng đồng, dòng họ, hộ gia đình được dự kiến hỗ trợ là hơn 13 tỷ đồng.

Gia đình bà HNhai Mlô ở buôn Ea Knốp (xã Cư Ni, huyện Ea Kar) được ngôi nhà mới.
Gia đình bà H'Nhai Mlô (buôn Ea Knốp, xã Cư Ni, huyện Ea Kar) là một trong nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở.

Ngoài ra, UBND các huyện nghèo tham gia chương trình đã cơ bản thực hiện công tác chuẩn bị; chủ động tiến hành thẩm định, rà soát lập danh sách xác định số hộ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở trước khi xây dựng để triển khai và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn theo dõi, cân đối, có phương án phân bổ nguồn vốn đối ứng từ nguồn cấp huyện để triển khai thực hiện theo tiến độ Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh.

Được biết, nhằm triển khai Quyết định số 90/QĐ-TTg, ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh đã phê duyệt “Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo của tỉnh”.

Theo đó, tổng số hộ được hỗ trợ là 4.542 hộ, thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2025, với nhu cầu vốn là hơn 233 tỷ đồng, trong đó cơ cấu nguồn vốn hỗ trợ thực hiện bao gồm: ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương (tỉnh, huyện) và nguồn vốn huy động hợp pháp khác (từ Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; vốn huy động trong cộng đồng, dòng họ, hộ gia đình được hỗ trợ…).

Khả Lê

 


Ý kiến bạn đọc