Huyện ủy Cư Kuin quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy
Cập nhật lúc 09:01, Thứ Năm, 26/04/2018 (GMT+7)
.

Sáng 24-4, Đảng bộ huyện Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về thực hiện các nghị quyết khóa XII của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt: Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18-1-2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20-1-2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Quy định 124-QĐ/TW, ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”; Quy định 127-QĐ/TW, ngày 1-3-2018 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn”; Quy định 132-QĐ/TW, ngày 8-3-2018 của Bộ Chính trị về việc “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”.

Ngoài ra, Hội nghị cũng đã quán triệt 4 chương trình của Tỉnh ủy gồm: Chương trình số 24-CTr/TU, ngày 6-2-2018 về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25-10-2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Chương trình số 25-CTr/TU, ngày 6-2-2018 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”; Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 21-2-2018 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Chương trình số 27-CTr/TU, ngày 10-4-2018 về “Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, và một số nội dung quan trọng khác.

Quỳnh Liên

 

,