Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp

08:12, 09/07/2021

Trong những năm qua, nhất là giai đoạn 2016 - 2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt những kết quả khá toàn diện và nổi bật, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Theo kết quả công bố của Trung ương về các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính, Chỉ số PAR INDEX của tỉnh Đắk Lắk xếp hạng 45/63 tỉnh thành (tăng 5 bậc so với 2019); Chỉ số PAPI tỉnh Đắk Lắk xếp hạng 50/63 (tăng 12 bậc so với năm 2019) và Chỉ số PCI xếp hạng 35/63 (tăng 3 bậc so với năm 2019). Kết quả này cho thấy rõ sự quyết tâm, nỗ lực của tỉnh trong mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Công tác cải cách hành chính của tỉnh thể hiện nổi bật trên các nội dung như:

Về cải cách thể chế: Từ năm 2011 đến ngày 31-3-2020, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 605 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) gồm 158 nghị quyết, 402 quyết định, 45 chỉ thị nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành 21 văn bản QPPL. Việc ban hành văn bản QPPL tuân thủ theo đúng quy trình quy định của pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính khả thi.

Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP. Buôn Ma Thuột.    Ảnh: Lan Anh
Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP. Buôn Ma Thuột. Ảnh: Lan Anh

Về cải cách thủ tục hành chính: Đã ban hành các quyết định công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính, thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động từ ngày 31-12-2019, tiếp nhận và trả kết quả 19 lĩnh vực thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 19 sở, ban, ngành.

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Lắk (iGate) cung cấp 1.696 dịch vụ công trực tuyến, trong đó: mức 2: 622, chiếm tỷ lệ 36,67%; mức 3: 638, chiếm tỷ lệ 37,62%; mức 4: 434, chiếm tỷ lệ 25,59%. Đã phân quyền cho hơn 520 tài khoản của cán bộ, công chức thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bộ máy hành chính của tỉnh bước đầu đã phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, cơ bản khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý; cơ cấu bên trong đã có sự phân định rõ hơn giữa cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp. Đến nay, đã giảm 21 phòng, 3 chi cục thuộc sở và 4 đơn vị trực thuộc chi cục. Số lượng các cơ quan chuyên môn cấp huyện được tổ chức thống nhất gồm 13 phòng, ban chuyên môn, theo đó, tổng số phòng và tương đương thuộc UBND cấp huyện là 195 phòng. UBND tỉnh đã thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo theo đúng lộ trình đến năm 2021 giảm 10% so với biên chế được giao năm 2015.

Tỉnh đã xây dựng và thực hiện cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhất là đối với các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh và thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chí tinh gọn, hiệu quả. Một trong những kết quả nổi bật là thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng.

Cải cách tài chính công cũng đã đạt được kết quả tích cực. Công tác quản lý tài chính, ngân sách có nhiều đổi mới; đã đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách theo hướng phân cấp, tăng cường tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công; theo đó làm tăng tính hiệu quả của chi tiêu công, hạn chế tham nhũng, lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, tăng tính công khai, minh bạch trong thực hiện ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, 100% văn bản đã được trao đổi liên thông giữa các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (iDesk). Có trên 46.016 tài khoản thư điện tử công vụ của cán bộ, công chức, viên chức dùng để trao đổi thông tin trong công việc trên Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh (email). Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã cấp phát 4.610 chữ ký số cho cá nhân, tổ chức và 650 SIM PKI ký số trên các thiết bị di động…

Cài đặt phần mềm Bảo hiểm xã hội số VSSID cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Ảnh: K.Bảo
Cài đặt phần mềm Bảo hiểm xã hội số VSSID cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Ảnh: Kim Bảo

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của tỉnh thời gian qua vẫn còn những hạn chế và chưa có nhiều sáng kiến mang tính đột phá. Để tiếp tục phát huy những thành quả cải cách hành chính trong thời gian qua, góp phần nâng các chỉ số PAR Index, PAPI, PCI, SIPAS, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, Đắk Lắk cần tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo từ Chính phủ, bộ, ngành Trung ương; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác cải cách hành chính, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời, tăng cường theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, trọng tâm là hoàn thành việc rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

Tập trung đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, trong đó cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển hệ thống nền tảng, hệ thống kho dữ liệu dùng chung, phát triển các ứng dụng dịch vụ, bảo đảm an toàn thông tin, nguồn nhân lực để sẵn sàng chuyển đổi số. Phấn đấu đến năm 2025, xếp hạng chỉ số Chuyển đổi số của tỉnh sẽ nằm trong nhóm 20 tỉnh thành dẫn đầu của cả nước. Trong lộ trình đó, giai đoạn 2021 - 2022, tỉnh chủ động xây dựng hình mẫu về chính quyền số, tập trung vào cung cấp dịch vụ công số làm nền tảng vững chắc cho kinh tế số và xã hội số.

34 đơn vị (19 sở, ban, ngành; 15/15 UBND huyện, thị xã, thành phố) đã triển khai Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông (hệ thống iGate). Cổng dịch vụ công của tỉnh đã kết nối với nền tảng thanh toán tập trung trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

41 dịch vụ công trực tuyến đã triển khai mức độ 4 có phí, lệ phí.

Hơn 1.567 thủ tục hành chính được cập nhật vào cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó có 430 dịch vụ công cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4.

Đã có 3.126.832 lượt truy cập vào Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Bạch Văn Mạnh

Giám đốc Sở Nội vụ

 


Bức tranh kinh tế - xã hội năm 2021: Những gam màu sáng
Năm 2021 đã khép lại với bộn bề gian khó, thách thức khi dịch COVID-19 kéo dài tác động tiêu cực đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhưng với sự chung sức, đồng lòng, sự thích ứng, linh hoạt trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, sự vào cuộc, phối hợp, chung tay của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện “mục tiêu kép”, kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, ghi nhận những gam màu sáng trong bối cảnh khó khăn bao trùm.