Multimedia Đọc Báo in

Khai mạc trọng thể Hội nghị Văn hóa toàn quốc

14:14, 24/11/2021

Sáng 24-11, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được kết nối với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; 550 đại biểu đại diện các bộ, ngành, các văn nghệ sĩ và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Vinh Tơr; đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; các sở, ngành, đơn vị hữu quan. Ngoài điểm cầu chính tại UBND tỉnh, hội nghị được kết nối với 96 điểm cầu ở 15 huyện, thị xã, thành phố và một số xã, phường, thị trấn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: nhandan.vn

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng và to lớn của văn hóa. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn luôn coi trọng vai trò của văn hóa và hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Trong phiên làm việc sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã báo cáo tóm tắt về việc "Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng".

Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt  Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc; hình thành nên những giá trị văn hóa, con người Việt Nam cao đẹp, bền vững: yêu nước, đoàn kết, cần cù, dũng cảm, tài trí, lạc quan, hiếu học, nghĩa tình, hòa hiếu, khoan dung…

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh chụp màn hình
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh chụp màn hình.

Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, ngay từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định ba mặt trận quan trọng của cách mạng nước ta là chính trị, kinh tế và văn hóa.

Trong mỗi giai đoạn, thời kỳ phát triển, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk.

Sau 35 năm đổi mới đất nước, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đạt được những kết quả quan trọng. Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác văn hóa tiếp tục được đổi mới, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa từng bước được nâng cao.

Xây dựng môi trường văn hóa đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc xây dựng văn hóa trong chính trị được triển khai gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xây dựng văn hóa trong kinh tế bước đầu có chuyển biến về nhận thức và hành động. Bản sắc, giá trị văn hóa, con người Việt Nam tiếp tục được kế thừa, phát huy cao độ khi đất nước gặp khó khăn, thử thách do thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19…

Phiên làm việc buổi chiều, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng sẽ chủ trì.

Hội nghị sẽ tiếp tục thảo luận, làm rõ các ý kiến của các đại biểu xoay quanh các vấn đề liên quan đến sức mạnh nội sinh của văn hóa; hoàn thiện hệ thống pháp luật; để văn hóa, văn nghệ “soi đường cho quốc dân đi”…

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi sân chơi ngày hè cho trẻ
Mùa hè năm 2023 vừa bắt đầu. Nhiều sân chơi, khóa học, hoạt động rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ được phụ huynh quan tâm lựa chọn, nhằm tạo cho trẻ những ngày hè an toàn, bổ ích, vui tươi, đồng thời giúp trẻ có thêm kiến thức và kỹ năng sống.