Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục quan tâm công tác người Việt Nam ở nước ngoài

18:03, 26/03/2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 67-KH/UBND ngày 24/3/2022 triển khai thực hiện Nghị quyết 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2021-2026.

Theo đó với mục đích nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác này trong tình hình mới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư phát triển kinh tế, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ, xây dựng chương trình hành động cụ thể để phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Theo đó, Sở Ngoại vụ chủ trì, biên soạn tài liệu, tuyên truyền những chủ trương chính sách, quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức kết nối các hoạt động, hướng kiều bào về quê hương thu hút đầu tư cũng như phối hợp cùng các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài làm tốt công tác bảo hộ công dân.

Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm, tích cực, chủ động tiếp cận với những cá nhân có uy tín, phát huy truyền thống yêu nước, hướng về quê hương đất nước và kịp thời khen thưởng những cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Các kiều bào về quê đón Tết năm 2019 do tỉnh tổ chức.
Các kiều bào về quê đón Tết năm 2019 do tỉnh tổ chức.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài hoạt động hiệu quả, tuân thủ theo các quy định hiện hành. Sở Giáo dục – Đào tạo theo dõi tình hình học sinh, sinh viên du học nước ngoài và tích cực hỗ trợ đối tượng này. Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và xã hội cũng triển khai đồng bộ các mặt công tác này, theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phản ánh các hoạt động liên quan đến công tác này, tăng cường đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, chống phá, làm mất uy tín, ảnh hưởng đến địa phương.

 

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin: “Quả ngọt” từ xuất khẩu lao động
Những năm qua, công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện Cư Kuin đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, góp phần tạo điều kiện để nhiều người dân trên địa bàn tham gia lao động tại các quốc gia có nhu cầu cao về lao động, nâng cao thu nhập cho gia đình, góp phần vào công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.