Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Krông Pắc với việc chăm lo "cái gốc" cho Đảng

07:44, 28/04/2022

Với việc xác định “cán bộ là cái gốc của công việc”, trong những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Pắc luôn quan tâm, triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Xây dựng đội ngũ “vừa hồng vừa chuyên”

Đảng bộ huyện Krông Pắc có 47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 22 đảng bộ (472 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở) và 25 chi bộ, với 7.486 đảng viên. Toàn huyện có trên 3.500 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó nữ chiếm 69,45%; dân tộc thiểu số chiếm 10,31%. Về chất lượng, trên 87% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đại học và sau đại học; 15,26% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Bộ phận Một cửa của UBND huyện Krông Pắc nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân.

Qua các nhiệm kỳ đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Pắc đã triển khai nhiều giải pháp về công tác cán bộ, qua đó từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Ông Trần Văn Tuyến, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết, công tác quản lý cán bộ đã bám sát các quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc của Đảng; các quy trình công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch, khoa học và dân chủ; công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện có hiệu quả hơn; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường. Việc xử lý kịp thời, nghiêm minh một số tổ chức, cá nhân vi phạm đã góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe và ngăn chặn tiêu cực, làm trong sạch một bước đội ngũ cán bộ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn bám sát mục tiêu, yêu cầu, nội dung và phương pháp, bảo đảm quy trình, phương châm, khâu thẩm định, thường xuyên rà soát bổ sung, thực hiện tốt công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Theo đó, kết quả đạt được ngày càng cao, chất lượng nguồn cán bộ nhiệm kỳ sau luôn cao hơn nhiệm kỳ trước.

 

“Các giải pháp đang được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện quyết liệt triển khai thực hiện nhằm bảo đảm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên trách nhiệm, tâm huyết, năng động, có đủ năng lực và trình độ phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương không chỉ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà còn tạo nguồn vững vàng cho những nhiệm kỳ sau. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số”.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Pắc Trần Quốc Vĩnh

Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong huyện vì vậy ngày càng nhận thức được đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý cán bộ, từ đó đề cao trách nhiệm trong việc tự học tập, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Không ngừng đổi mới công tác cán bộ

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện cơ hội chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tâm, có tài, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trên địa bàn huyện Krông Pắc cũng đòi hỏi đặt ra những yêu cầu mới. Tại Hội thảo về Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của huyện Krông Pắc giai đoạn 2020 - 2025, định hướng năm 2030 được tổ chức vào tháng 4/2022, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Quốc Vĩnh khẳng định: Trong bối cảnh đất nước đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, năng lực, trí tuệ và tổ chức hoạt động thực tiễn để đủ sức lãnh đạo quản lý, điều hành các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng, Nhà nước. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đang tập trung, triển khai thực hiện nhiều giải pháp chăm lo “cái gốc” cho Đảng.

Cán bộ xã Tân Tiến kiểm tra mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế cho hộ nghèo.

Bên cạnh việc kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao năng lực cơ quan tham mưu về công tác cán bộ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; tăng cường công tác kiểm tra giám sát..., một trong những giải pháp được Ban Thường vụ đặc biệt chú trọng đó là tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ (tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá, nhận xét, đào tạo, bồi dưỡng…).

Đó là đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng: Xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Việc tuyển dụng công chức, viên chức phải căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế và thông qua thi tuyển theo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật, đảm bảo tính cạnh tranh. Cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị sắp xếp, bố trí, tạo điều kiện, cơ hội phát triển cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; có cơ chế khuyến khích, động viên cán bộ tự học tập nâng cao trình độ...

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Giữ vững bình yên nơi biên cương Tổ quốc
Với những người lính mang quân hàm xanh, khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim. Điều này càng thôi thúc họ vượt khó, đem hết sức mình bảo vệ từng đường biên cột mốc, bảo vệ biên cương lãnh thổ.