Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

16:21, 08/11/2023

Thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 (Nghị quyết 168), UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 173/KH–UBND, ngày 7/11/2023 về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, liêm chính; giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, được tiến hành mạnh mẽ, kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; lấy phòng ngừa là cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách, đột phá; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, phát hiện, xử lý và sử dụng đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự; gắn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm soát quyền lực Nhà nước, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì một buổi giao ban công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp của tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì một hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp của tỉnh.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 168, Kế hoạch đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, gồm: Hoàn thiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, hoàn thiện chế độ công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tích cực tham gia, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng, thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Kế hoạch 173 cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế để chỉ đạo và nghiêm túc triển khai thực hiện bảo đảm đồng bộ, mang tính thực tế, khả thi, tránh hình thức. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết bảo đảm theo lộ trình kế hoạch.

Nghị quyết 168 được thực hiện theo 2 giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất (từ năm 2023 đến năm 2026, tổ chức sơ kết vào năm 2026); Giai đoạn thứ 2 (từ năm 2026 đến năm 2030, tổng kết vào năm 2031).

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


Huyện Ea Kar nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội 
Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động và thực hiện an sinh xã hội. Để mở rộng độ bao phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Ea Kar đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển đối tượng tham gia.