Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong giai đoạn mới

11:18, 22/02/2024

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa ban hành Chương trình số 50-CTr/TU, ngày 19/2/2024 thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Cụ thể, Chương trình đề ra mục tiêu tổng quát là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh lớn mạnh, đạt chất lượng cao, số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế; khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh và bền vững.

gfhg
Hội thảo khoa học cấp tỉnh "Nâng cao năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay". Ảnh minh họa.

Đối với các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045, Chương trình tập trung vào các nội dung chủ yếu: xây dựng tỉnh Đắk Lắk là một trong những tỉnh đi đầu khu vực trong các hoạt động ứng dụng khoa học - công nghệ, thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất và đời sống; đảm bảo đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân đạt mức trung bình khá của cả nước; có chính sách thu hút nhân tài; bảo đảm 100% công chức, viên chức được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn ngạch, việc làm; 100% viên chức đạt chuẩn nghề nghiệp; đội ngũ trí thức, các nhà khoa học có bước đột phá về nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng, làm chủ công nghệ khoa học, kỹ thuật; phấn đấu số lượng tổ chức khoa học - công nghệ tăng 2 lần so với giai đoạn 2021 - 2025 và hình thành từ 1 - 2 doanh nghiệp số…

Để thực hiện mục tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu tập trung nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, trọng dụng nhân tài; tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đối với đội ngũ trí thức; tăng cường nguồn lực xây dựng đội ngũ trí thức chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội trí thức.

Đội ngũ trí thức của tỉnh hiện có trên 46.000 người, trong đó trên 15.000 người có trình độ cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển so với các địa phương khác trong cả nước.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.