Multimedia Đọc Báo in

Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

18:16, 19/05/2022

Chiều 19/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới hơn 3.100 điểm cầu trong cả nước, với sự tham dự của trên 116.000 đại biểu. 

Về dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương đồng chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Đắk Lắk, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã về dự.

Đánh giá tại hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương khẳng định: Việc triển khai thực hiện Kết luận 01, chuyên đề toàn khóa gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động; việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đươc chú trọng; công tác tuyên truyền tiếp tục được quan tâm, đổi mới với nhiều cách thức sáng tạo; việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được đổi mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk
Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Kết luận 01 bước đầu đã góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là công tác xây dựng Đảng về đạo đức đang được Đảng ta đẩy mạnh thực hiện, phong trào học tập, làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khơi lên tâm huyết, kỷ cương, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đưa lại những giá trị, nguồn lực vô cùng to lớn, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, thực sự tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đảng viên.

Việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 01 bảo đảm tính linh hoạt, thích ứng rất kịp thời, hiệu quả trong trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19. Các kế hoạch, chương trình hành động kịp thời được cấp ủy các cấp xây dựng, ban hành, nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, gắn với những yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, đặc biệt là giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội.

Đồng chí
 Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01 gắn với thực hiện với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21 KL/TW, ngày 25/10/2021 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thể hiện tinh thần, quyết tâm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo Văn kiện Đại hội XIII, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, công tác xây dựng Đảng nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, hiệu lực, hiệu quả. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu năm 2022 và những năm tiếp theo, việc thực hiện Kết luận 01 cần kết hợp chặt chẽ hơn nữa giữa học tập, làm theo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đề cao hơn nữa việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Việc học tập cần chú trọng đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa việc nghiên cứu, triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới... 

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc