Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng

14:03, 27/04/2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 38-Ctr/TU, ngày 21/4/2023 về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII) về “Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới".

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị và toàn xã hội đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, coi đây là vấn đề hệ trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài, ảnh hưởng trực tiếp, lâu dài đến sức khỏe nhân dân, chất lượng giống nòi dân tộc.

th
Đóng gói bơ ca cao xuất khẩu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TW và Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị đến từng chi bộ, đồng thời đề ra mục tiêu, chỉ tiêu bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị.

Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Chỉ thị số 17-CT/TW phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của địa phương, đơn vị.

Chương trình cũng nêu ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể: tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; rà soát đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, các tiêu chuẩn về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; xây dựng các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng; ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn.

Cùng với đó, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý ở Nhà nước theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối được thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm theo hướng dẫn của Trung ương; bố trí bảo đảm nguồn lực cho công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức nghề nghiệp phối hợp phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm…

Hồng Chuyên

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.