Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện

15:50, 18/06/2019
Ngày 18-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". 
 
Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị. 
 
1
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh ngày càng được nâng lên, phát triển phong phú; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại nhiều kết quả thiết thực. Đến nay, toàn tỉnh có 75% thôn, buôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa; 18,4% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 43,7% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 92,2% cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 100% số huyện, thị xã, thành phố giữ vững kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS; 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh dạy kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên…

Bên cạnh đó, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số được nghiên cứu, phục dựng, bảo tồn, phát huy; sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng đa dạng; công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường; đội ngũ làm công tác văn hóa, văn nghệ có bước trưởng thành; giao lưu và hợp tác quốc tế về văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh đến quốc tế… 
 
1
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, đi sâu phân tích những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) trong thời gian tới.  

1
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao Bằng khen tặng các tập thể. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn cho rằng, mục tiêu chung của Nghị quyết 33 là xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ và văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Do đó, thời gian tới, các cấp, ngành cần tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết, tập trung vào các nội dung: tăng cường công tác tuyên truyền; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân; thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa nghệ thuật; phát huy vai trò, trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ trong nhiệm vụ phát triển văn hóa nghệ thuật; chú trọng công tác đào tạo tài năng trẻ, tài năng người dân tộc thiểu số nhằm bảo đảm tính kế thừa trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác sưu tầm, bảo tồn, nghiên cứu, phục dựng nét văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch; tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng, văn hóa của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng… 

1
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa trao Bằng khen tặng các cá nhân.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


Nguy cơ mất an toàn hồ đập trong mùa mưa bão
Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 62 hồ, đập, thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp cần được sửa chữa, nâng cấp. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí, những công trình này chưa được sửa chữa kịp thời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu, thời tiết có những diễn biến bất thường như hiện nay.