Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số

14:57, 01/12/2021

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chị thị số 18-CT/TU về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc của tỉnh.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung quán triệt, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục quán triệt, thực hiện các quan điểm, đường lối của Đảng về công tác dân tộc, phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào DTTS, đề cao tinh thần cảnh giác, cùng nhau xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc; cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; khai thác tiềm năng, lợi thế, đổi mới, sáng tạo để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.

Dạy nghề dệt thổ cẩm cho phụ nữ DTTS tại Tổ hợp tác dệt thổ cẩm buôn M'Oa (xã Cư Huê, huyện Ea Kar)

Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát huy thế mạnh của từng địa phương, phù hợp với văn hóa, tập quán của từng dân tộc; tập trung giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt và các tranh chấp, khiếu kiện về đất đai; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo, tiếp tục nghiên cứu, biên soạn chữ viết dạy một số tiếng dân tộc tại chỗ trong trường học; phấn đấu bao phủ bảo hiểm y tế đến vùng đồng bào DTTS đạt trên mức bình quân chung; giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS; tăng cường mô hình tự quản tại cộng đồng, biểu dương, tôn vinh, động viên người có uy tín tiêu biểu, doanh nhân, nhà khoa học trong cộng đồng các DTTS; tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản của tỉnh về các cơ chế, chính sách đặc thù đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi; Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nội dung chỉ thị và tình hình thực tế để triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân tộc.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kỷ niệm 82 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Ngày 23/11/1940, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời tại Nhà đày Buôn Ma Thuột là bước ngoặt quan trọng, ghi dấu sự ra đời Đảng bộ tỉnh và sự lớn mạnh của phong trào cách mạng ở Đắk Lắk.