Multimedia Đọc Báo in

Đảng bộ thị xã Buôn Hồ: Lan tỏa tinh thần “tự soi, tự sửa”

08:19, 17/05/2022

Tự soi, tự sửa trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường xây dựng thị xã giàu đẹp, văn minh, bản sắc” là chủ đề của đợt sinh hoạt chuyên đề mới đây của Thị ủy Buôn Hồ, thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua hơn 13 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở và sự đồng lòng ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, thị xã Buôn Hồ đã có nhiều thay đổi, bộ mặt đô thị, nông thôn ngày một khang trang, sạch đẹp; tiêu chí đô thị loại IV dần hoàn thành và đang thực hiện các tiêu chí của đô thị loại III.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm trên 12%. Hạ tầng cơ sở, kinh tế - xã hội trên địa bàn đã được đầu tư, trong đó có sự tham gia hiệu quả của nhiều doanh nghiệp và các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước. Lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng được triển khai tích cực, phục vụ tốt hơn các nhu cầu y tế, giáo dục, vui chơi giải trí của nhân dân.

Bí thư Thị ủy Buôn Hồ Nguyễn Thị Thu Nguyệt kêu gọi đẩy mạnh việc “tự soi, tự sửa” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong toàn Đảng bộ thị xã. Ảnh: L.Hương

Tuy nhiên, như nhìn nhận thẳng thắn của Chủ tịch UBND thị xã Phạm Phú Lộc thì công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thị xã vẫn còn nhiều hạn chế. Đó là chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh, vị trí của thị xã là trung tâm khu vực phía Bắc của tỉnh; các ngành nghề kinh tế trên địa bàn phát triển còn nhỏ lẻ, manh mún; thiếu mô hình kinh tế mũi nhọn, mô hình kinh tế động lực, làm đầu tàu để dẫn dắt phát triển các loại hình kinh tế khác; chất lượng giáo dục còn chưa đồng đều giữa các vùng; ý thức một bộ phận người dân trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, cùng với chính quyền thực hiện văn minh đô thị chưa tốt…

“Qua đợt sinh hoạt chính trị này, mỗi tập thể tự kiểm điểm trách nhiệm của mình, từ đó có những giải pháp thực hiện tốt hơn trong từng nhiệm vụ công tác. Các tổ chức cơ sở đảng căn cứ vào thực tế của đơn vị, địa phương đưa ra các nội dung tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề phù hợp, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên sẽ có những lý luận về “tự soi, tự sửa” toàn đảng bộ, khơi dậy nguồn lực sức mạnh của toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng, phát triển thị xã Buôn Hồ trong thời gian tới''.

Bí thư Thị ủy Buôn Hồ Nguyễn Thị Thu Nguyệt

“Tự soi” theo ông Phạm Phú Lộc chính là trên cơ sở thực tiễn những mặt làm được và chưa làm được trong những năm qua để từ đó mỗi cá nhân, đơn vị soi xét, nhìn nhận lại quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Đảng bộ thị xã, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI cũng như việc thực hiện các kết luận, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thị ủy; làm rõ vai trò, trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu từ thị xã đến cơ sở trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách trên từng lĩnh vực công tác.

Điều quan trọng nhất là trên cơ sở việc nhìn nhận, soi xét này, mỗi tập thể, cá nhân cũng bàn các giải pháp “tự sửa” nhằm khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, huy động sự tham gia đóng góp của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, bồi đắp thêm quyết tâm chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường xây dựng thị xã Buôn Hồ giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Hay như trong lĩnh vực huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phục vụ phát triển sản xuất, bên cạnh những kết quả đã làm được, lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế như: nguồn thu ngân sách thị xã từ thu tiền sử dụng đất vẫn còn thấp và chưa tạo ra nguồn thu đột phá để bố trí đầu tư phát triển, chưa thu hút được nhiều dự án lớn qua công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư, chưa huy động hiệu quả nguồn lực trong nhân dân…

Vì vậy, chia sẻ về những giải pháp “tự sửa” nhằm tạo nguồn lực phục vụ cho công cuộc xây dựng thị xã thành đô thị loại III vào năm 2025, ông Nguyễn Hữu Thuận, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã cho rằng: Cần tiếp tục sử dụng hiệu quả và giải ngân kịp thời hơn nữa nguồn vốn được ngân sách cấp theo tiêu chí, định mức ổn định hằng năm theo quy định; thực hiện tốt các chính sách khuyến khích đầu tư, nhất là các chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; huy động hiệu quả nguồn vốn đầu tư trong nhân dân bằng cách xây dựng Đề án vận dụng các cơ chế đặc thù. Bên cạnh đó, địa phương cũng cần chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác hỗ trợ vốn đầu tư để tạo bước đột phá về thu hút đầu tư; tiếp cận và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ODA, NGO.

Đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị “Tự soi, tự sửa trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường xây dựng thị xã giàu đẹp, văn minh, bản sắc”. Ảnh: L.Hương

Với vai trò là người đứng đầu cấp ủy, Bí thư Đảng ủy xã Bình Thuận Phạm Thị Nga cũng đã nghiêm túc, thẳng thắn rút ra những khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Nhiều giải pháp “tự sửa” được đồng chí đặt ra cho bản thân và cả hệ thống chính trị tại địa phương như: quyết liệt và tập trung hơn trong công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình công tác trọng tâm, nhiệm vụ đột phá của từng tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân; đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội…

Lê Hương - Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc