Multimedia Đọc Báo in

Củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng

07:53, 18/05/2023

Những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng được vận dụng sáng tạo vào thực tiễn địa phương, mang lại những kết quả quan trọng, góp phần phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Chuyển biến sâu sắc về nhận thức

Để việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư mang lại hiệu quả thực chất, thiết thực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW với sự tham dự của 380 đồng chí.

Sau hội nghị cấp tỉnh, 100% các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt với hơn 75.000 cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh tham gia. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả cho hội viên, đoàn viên.

Các cơ quan báo chí địa phương, bản tin thông tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đưa nhiều tin, bài phản ánh tình hình, kết quả tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, XIII của Đảng và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội của đảng bộ các cấp; kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn (thứ hai từ trái sang) tìm hiểu các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh trưng bày tại Hội thảo khoa học "Tỉnh Đắk Lắk tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững" do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức năm 2022.

Những giá trị, nội dung cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở nên sâu rộng, hiệu quả. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Cụ thể hóa trong thực hiện nhiệm vụ

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc và kịp thời gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, cấp ủy các cấp đã nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị và hoạt động thực tiễn ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hiến kế xây dựng phát triển quê hương Đắk Lắk…

Quá trình thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW đã góp phần thúc đẩy tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị, địa phương như: phong trào thi đua “Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Thi đua Quyết thắng”; “Dạy tốt, học tốt”; “Vì sức khỏe của nhân dân”... thu hút sự hưởng ứng tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các mô hình hay, cách làm hiệu quả đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống của cộng đồng, xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, bản sắc, văn minh.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc