Multimedia Đọc Báo in
09:25, 04/02/2024
Trong năm 2023, hầu hết các chỉ tiêu, lĩnh vực quan trọng của huyện M’Drắk đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới cũng như góp phần hoàn thành các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.