Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Krông Pắc: Quán triệt các văn bản của Trung ương và địa phương

16:43, 31/05/2023

Ngày 30/5, Huyện ủy Krông Pắc đã tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy.

Tham dự hội nghị có gần 200 đại biểu; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Pắc Trần Quốc Vĩnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cốt lõi và điểm mới trong Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về "phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 30/12/2022 của Bộ chính trị về "phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Quyết định số 88-QĐ/TW ngày 1/12/2022 của Bộ Chính trị về "chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương"; Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội năm 2023"; Chương trình số 40-CTr/TU, ngày 27/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 về "phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới"; Chương trình số 34-CTr/TU, ngày 7/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Chương trình số 39-CTr/TU, ngày 27/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới"…

Ngoài ra, hội nghị cũng triển khai quán triệt Chương trình số 61-CTr/HU, ngày 6/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy về "phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn huyện Krông Pắc; Nghị quyết số 11-NQ/HU, ngày 26/12/2022 của Ban Thường Huyện ủy về "Phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 12-NQ/HU, ngày 10/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về "Lãnh đạo xây dựng và phát triển đô thị Phước An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Pắc nhấn mạnh, đây là những nội dung quan trọng mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu, tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Đinh Nga

 


Ý kiến bạn đọc